Freeze Dry Unit passar inom en rad olika marknader

Freeze Dry Unit kan appliceras inom en rad olika marknader. Freeze Dry Units unika process för att avvattna slammet, slurryn, dravet eller algerna gör att flera användningsområden öppnar upp sig, likaså möjliggör den höga torrsubstanshalten avsättningar som inte tidigare var möjligt. Samtidigt minskas energianvändning och transporter vilket är bra för både ekonomi och miljö. Freeze Dry Unit är pilottestad vid ett avloppsreningsverk, men processen har även testats i mindre skala på biogasslam, torkning av cellulosa från pappersmassaindustrin samt med slam från livsmedelsproduktion och alger. Freeze Dry Unit har även möjlighet att torka slam från kärntekniskt innehåll och kan även torka till exempel muddringsrester från havsbotten med gifthalter eller radioaktiva partiklar.

Aquaculture

Aquaculture

Restprodukter från fiskodlingar återfinns i stor utsträckning i form av slam. Detta behövs tas om hand för att kunna återanvändas samt recirkulera vattnet.

Läs mer

Biogas

Biogas

Biogasslam skiljer sig från avloppsslam då de kan innehålla grödor, gödsel, restprodukter från bondgårdar eller kanske slakt-och bryggeriavfall. Slam från biogasanläggningar kan även innehålla avloppsslam eller en mix av olika typer av slam.

Läs mer

Livsmedel

Livsmedel

Inom livsmedelsindustrin bildas det restprodukter som innehåller värdefulla ekonomiska värden, men också möjligheter till att återanvända till att skapa nya produkter. Idag kan det vara en utmaning att ta till vara på dessa restprodukter.

Läs mer

Pappersmassa

Pappersmassa

Inom cellulosaproduktionen har Freeze Dry Unit flera användningsområden. Freeze Dry Unit kan användas både för att behandla olika slamfraktioner som uppstår i processen vid papperstillverkningen och för avvattning och torkning av restavfallet.

Läs mer

Kärnkraft

Kärnkraft

Inom kärnkraftsindustrin uppstår radioaktivt slam. I bland annat jonbytarmassan fångas radioaktiva partiklar upp och bildar ett slamliknande avfall som behöver tas omhand.

Läs mer

Avlopp

Avlopp

Idag avvattnas mycket av det slam som uppkommer i kommunala avloppsreningsverk till en torrsubstanshalt mellan 20 och 30 %. Detta medför höga kostnader och andra problem.

Läs mer