En revolution för hantering av slam, slurries, drav och alger

Flera olika marknader

Polymerfri avvattning och torkning

Energieffektiv

Skalbar

Ett paradigmskifte inom slamhantering

Ett paradigmskifte inom slamhantering

Låt oss presentera en helt ny teknologi där vi genom frysning, tining och torkning avvattnar och torkar olika typer av slam. Helt utan polymer och med låg energiförbrukning avvattnar och torkar Freeze Dry Unit slam, slurries, rötrester, drav och andra material med högt vatteninnehåll och får fram rent vatten och en ekonomiskt värdefull slutprodukt.

Aquaculture

Aquaculture

Restprodukter från fiskodlingar återfinns i stor utsträckning i form av slam. Detta behövs tas om hand för att kunna återanvändas samt recirkulera vattnet.

Läs mer

Biogas

Biogas

Biogasslam skiljer sig från avloppsslam då de kan innehålla grödor, gödsel, restprodukter från bondgårdar eller kanske slakt-och bryggeriavfall. Slam från biogasanläggningar kan även innehålla avloppsslam eller en mix av olika typer av slam.

Läs mer

Livsmedel

Livsmedel

Inom livsmedelsindustrin bildas det restprodukter som innehåller värdefulla ekonomiska värden, men också möjligheter till att återanvända till att skapa nya produkter. Idag kan det vara en utmaning att ta till vara på dessa restprodukter.

Läs mer

Pappersmassa

Pappersmassa

Inom cellulosaproduktionen har Freeze Dry Unit flera användningsområden. Freeze Dry Unit kan användas både för att behandla olika slamfraktioner som uppstår i processen vid papperstillverkningen och för avvattning och torkning av restavfallet.

Läs mer

Kärnkraft

Kärnkraft

Inom kärnkraftsindustrin uppstår radioaktivt slam. I bland annat jonbytarmassan fångas radioaktiva partiklar upp och bildar ett slamliknande avfall som behöver tas omhand.

Läs mer

Avlopp

Avlopp

Idag avvattnas mycket av det slam som uppkommer i kommunala avloppsreningsverk till en torrsubstanshalt mellan 20 och 30 %. Detta medför höga kostnader och andra problem.

Läs mer

ANVÄNDNING

ANVÄNDNING

Den i särklass mest flexibla slamhanteringsprocessen

Freeze Drying Unit kan hantera all sorts slam, oavsett om det kommer från reningsverk, pappersbruk eller livsmedelsindustrin. Freeze Drying Unit avvattnar och torkar slutprodukten till en torrhetsgrad på över 95 procent, eller den torrhet som kunden önskar.

Läs mer

MILJÖ

MILJÖ

Freeze Dry Unit ger ett litet fotavtryck på jorden

Genom att använda en metod, som till skillnad från konkurrenternas, inte kräver polymer för att avvattna slammet kan slutprodukten användas som gödsel på åkrar och bidra till ett cirkulärt kretslopp av fosfor. Freeze Drying Unit innebär dessutom ännu mer miljövinster då den använder mindre energi och ger färre transporter.

Läs mer

EKONOMI

EKONOMI

Låg insats, låga driftskostnader och lång livslängd

Freeze Dry Unit gör så användarna kan minska kostnader inom energi, drift och transporter. Freeze Dry Unit ger också en värdefull slutprodukt.

Läs mer

Group 3 Created with Sketch.

Röster om Freeze dry unit

”Vi har levererat anläggningar, system och processer för rent vatten i mer än 70 länder. Vi ser många intressanta vinster med Freeze Dry unit. Dels kräver den lägre energi än dagens metoder för slamtorkning och dels krävs inga polymerer eller kemikalier. Detta kan vara en ekonomisk och teknisk lösning som kommer slå igenom stort internationellt. Freeze Dry Unit tar oss ett stort steg närmare en cirkulär lösning för slammet.”

OWE SÄNNESKOG

Marknadschef, Purac

”Vi är stolta över att få vara en av de första att testa Freeze Dry Unit. Resultaten talar för sig själva. Med Freeze Dry Unit fick vi ett slam med en torrhetsgrad på 95 procent - från ett polymerfritt slam med 2 procents torrsubstans. Och det utan att använda polymerer eller kemikalier i processen! Resultatet innebar färre transporter och ett slam vi kan återanvända. Vi rekommenderar verkligen andra att också testa och upptäcka fördelarna."

JONNY JAKOBSSON

Verksamhetschef VA Oxelö Energi AB

"At Isle, we love to see innovative solutions to major water sector challenges. Elajo's FreezeDry certainly fits the bill; it is a fundamentally different approach that could make sludge treatment significantly more sustainable. We hope the technology meets expectations in large-scale trials and look forward to helping Elajo engage with wastewater companies around the world."

THOMAS JACKS

Head of Dealflow

WEFTEC 2020 i New Orleans!

2020-06-10

Den 3-7 oktober annordnas WEFTEC water quality event 2020 i New Orleans. Vi kommer vara där!

Vi kommer att vara på plats på North Atlantic Seafood Forum!

2020-02-27

Torsdagen den 5 mars kommer vi finnas på North Atlantic Seafood Forum i Bergen, Norge!

Freeze Dry Unit omnämnd i annons för Oskarshamn

2019-11-28

I en annons för staden Oskarshamn i Svenska Dagbladet omnämndes Freeze Dry Unit och Elajo

Nätverksträff i Stockholm

2019-11-15

De 17 december presenteras Freeze Dry Unit på en nätverksträff i Stockholm

Lyckad lansering på Aquatech!

2019-11-15

Freeze Dry Unit möttes av många intressenter i Amsterdam

Presentation på TAG-meeting!

2019-10-25

Freeze Dry Unit presenteras på Isle Utilities TAG-Meeting i London den 21 november 2019!

Frågor och svar om Freeze dry unit

Varför behövs inga polymerer?

Polymerer används som förtjockning i slammet för att få slampartiklarna att klumpa ihop sig och på så sätt underlätta avvattningen i mekaniska avvattningsprocesser, exempelvis skruvpress eller centrifug. Polymerer behövs inte användas i Freeze Dry Unit då frysningssteget separerar vatten och slampartiklar.

Vad kan slammet användas till efter torkning?

Efter att slammet torkats kan det till exempel användas till förbränning, som gödsel på åkermark eller andra avsättningar som finns. Eftersom Freeze Dry Unit inte behöver tillsätta polymerer eller kemikalier i processen passar slutprodukten mycket bra som gödsel, förutsatt att materialet som pumpas in inte innehåller gifter.

Vad händer med rejektvattnet?

Rejektvattnet kan antingen gå tillbaka in till avloppsreningsverkets process och genomgå de nödvändiga reningssteg som krävs för att kunna släppas ut i vattendrag. Rejektvattnet kan också, om det tas om hand, användas som gödselprodukt då det innehåller näringsämnen, främst i form av kväve som lakats ur under tina-och torkprocessen.

Varför vill man uppnå en hög torrsubstanshalt?

En högre torrhet på slammet möjliggör fler avsättningsalternativ än vad slam med lägre torrsubstanshalt gör. Exempelvis kan slam med tillräckligt hög torrsubstanshalt monoförbrännas där en efterföljande process kan ta tillvara på fosfor ur askan. Antalet transporter minskas också då slammets volym inte längre består av massa vatten. Detta kan minska transporterna av slam med ca 80 %. Det är bra för miljön ur flera aspekter, bland annat minskade koldioxidutsläpp.

Varför ska näringsämnen i slammet tas tillvara på?

Näringsämnen som fosfor och kväve är nödvändiga för att kunna odla. Fosfor bryts från marken, men det blir dyrare och dyrare att bryta då färre fyndigheter hittas. Det blir också en miljöpåverkan vid brytning och framställning av så kallat konstgödsel. Kan näringsämnen i slam, främst fosfor, tas tillvara kan stora delar av den fosfor som finns i avloppsslam ersätta den fosfor som i annat fall skulle behöva brytas.

Vad händer med ämnena i slammet?

Näringsämnen i slam består främst av fosfor och kväve. Det mesta av fosforn är bundet i slammet och kommer därför inte påverkas nämnvärt av behandlingen. Kväve finns i större utsträckning löst i vattnet och en del av detta kommer alltså att följa med rejektvattnet från processen.

 

Det finns även tungmetaller i slammet. Dessa är också bundet till slammet och kommer därför inte heller att försvinna i rejektvattnet utan finns kvar i slammet även efter processen.

Hur mycket energi används?

Om slammet som matas in i Freeze Dry Unit har en torrsubstanshalt på 2 % används 20–50 kWh. Det innebär en energianvändning på 2,5 kWh/kg torrsubstans, vilket är ungefär 95% lägre än nuvarande torkmetoder.

Är det en satsprocess eller en kontinuerlig process?

Det är en kontinuerlig process då slam successivt matas in i torken.

Kan hygieniserat slam uppnås i Freeze Dry Unit?

Det är möjligt att lägga till ett hygeniseringssteg där slammet hålls i över 70 grader Celsius under minst en timme.

Bildas dålig lukt från processen eller slamprodukten?

Nej.

Vilka volymer kan hanteras?

Freeze Dry Unit är fullt skalbar och är inte begränsad av volym.