2019-11-28

Freeze Dry Unit omnämnd i annons för Oskarshamn

I en annons för staden Oskarshamn i Svenska Dagbladet omnämndes Freeze Dry Unit och Elajo

Mer information

”Elajo uppfinner världsunik miljövänlig slamhantering.

I Sverige omhändertas nära en miljon ton slam varje år. Allt från slam i avloppsreningsverk och pappersbruk, biogasslam till slam från livsmedels- och matindustrin.

”När samhället går mot en tydligare strategi av hållbarhet då näringsämnen som fosfor och kväve ska återföras till kretsloppet, och där synen på slam förändras från att betrakta avloppsslammet som bara ett avfall till att det ska bli en värdefull resurs i ett cirkulärt samhälle kommer Freeze Dry Unit att vara en viktig pusselbit”

I dag krävs oftast höga temperaturer och mycket energi för att torka slam vid reningsverk. Freeze Dry Unit är däremot en lågtemperaturprocess, vilket innebär att den bara använder en tiondel av energin som dagens metoder använder.”

 

Läs hela annonsen här