Freeze Dry Unit – the story

Freeze Dry Unit är maskinen som kan revolutionera slamavvattningen. Genom att frysa och torka slammet når Freeze Dry Unit upp till torrhetsgrader på över 95 procent - utan att använda polymer. Freeze Dry Unit är både mer miljövänlig och har längre energiförbrukning än dagens maskiner. Freeze Dry Unit är här för att stanna.

Hösten 2019 ska världen för första gången äntligen få se Freeze Dry Unit. Maskinen och processen som i marknadsundersökningar har fått lovord som “Avvattning utan polymerer är helt revolutionerande” och ”Stämmer det ni säger så har ni hittat the Holy Grail för slamavvattning. Detta är vad hela marknaden letar efter”. Den första offentliga visningen av Freeze Dry Unit skedde på Europas största vattenmässa, Aquatech i Amsterdam, i november 2019. Då fick marknaden, konkurrenter, framtida samarbetspartner, framtida kunder och många fler se maskinen som inte bara klarar av slamavvattning helt utan polymer, den gör det dessutom med mindre energi och mer miljövänligt än dagens metoder.

Elajos kunskap står bakom

Utvecklingen av Freeze Dry Unit har tagit flera år och bygger på Elajo koncernens tekniska expertis och kunskap. Elajo har bestämt sig för att jobba med de stora globala trenderna; Digitalisering, Klimatförändringar och Urbanisering. De ska även arbeta med innovationer inom de områdena. Strategin har redan gett frukt då satsningen på innovationer har lett till utvecklingen av Elajos digitaliseringsplattform och processtyrningssystemet SystemOne. 

 

Elajo kände till problemet med ett historiskt avfall med radioaktiva partiklar från kärnkraftsutvecklingen. Idag ligger slamavfall från den utvecklingen lagrat i bassänger runt om i världen. Kopplingen från detta kan göras till de globala utmaningarna kring slamhantering då till exempel polymerer förbjuds och begränsningar vid avsättning skärps. Resultaten kring arbetet med kärntekniskt slam kunde ge stora vinningar inom andra applikationsområden så som avloppsslam. Idén om Freeze Dry Unit hade tagit form.

Lovord i marknadsundersökningar

Innan Freeze Dry Unit utvecklades gjordes marknadsundersökningar, både i Sverige och utomlands. Mottagandet blev väldigt positivt. Lovord som “Det är ett paradigmskifte att styra TS-halter utan polymerinblandning till en helt torr slutprodukt” uttalades.

Elajo förstod att Freeze Dry Unit kan vara en lösning på en global miljöutmaning.

Marknadsundersökningen visade också att användningsområdet är enormt stort och globalt. 

 

Under strikt sekretess sattes utvecklingen av Freeze Dry Unit igång i början av 2018. 20 av Elajos experter inom processtyrning, mekanisk tillverkning, SystemOne, design och konstruktion samt kyla och ventilation startade då utvecklingsarbetet. En ansökan om bidrag skickades också inte till Naturvårdsverket och Stadsinovationer. Naturvårdsverket gav bidrag för att genomföra tester i en pilotstudie vid Oxelösunds reningsverk. 

Tydliga resultat direkt

Resultatet av testerna i pilotstudien lät inte vänta på sig. Slam med en torrhetshalt på endast en procent kunde i Freeze Dry Unit får en torrhetshalt på över 95 procent. Slam från biogasanläggningar, matindustrin, pappersmassa samt slam med och utan polymer testades också. Och resultaten talade för sig själv; Fuktigt slam förvandlades till en torr produkt samt ett partikelfritt rejektvatten. 

 

Freeze Dry Unit lever upp till alla lovord. Det är ett potentiellt paradigmskifte för slambehandling. Det möjliggör också för ett cirkulärt återanvändande av slam. Freeze Dry Unit kan också stödja lösningar som redan finns på marknaden, bland annat för monoförbränning för urlakning av fosfor. Freeze Dry Unit är helt enkelt en lösning som fungerar nu och som är en lösning för framtida applikationer.