Freeze Dry Unit ger ett litet fotavtryck på jorden

Slamhantering påverkar miljön vid själva hanteringen, vid transporterna och i avsättningen av slutprodukten. Freeze Dry Unit har lägre miljöpåverkan än dagens torkmetoder då den har låg energiförbrukning, minskar transporterna och dessutom kan producera polymerfria slutprodukter.

Miljöpåverkan

Vid hanteringen av slam är det främst energianvändningen som bidrar till klimatförändringen i form av utsläpp av växthusgaser vid energiproduktion. Vid transporter är det förbränning av fossila bränslen som bidrar till miljöpåverkan i form av klimatförändring, övergödning och försurning. Vid avsättning sker i vissa fall även transporter, men även slammet i sig bidrar till klimatförändring, övergödning och försurning.  

Freeze Dry Unit är miljövänligare än dagens metoder för slamavvattning. Detta då metoden dels kräver mindre energi och dels inte kräver att mikroplaster som polymer tillsätts i processen. Freeze Dry Unit kan dessutom torka slammet till en önskad torrhetsgrad mellan 30 och över 95 procent. På så sätt minskas också slutprodukten, som idag innehåller stora mängder vatten, och därmed onödiga transporter till avsättning.

Läs mer om Freeze Dry Unit som är miljövänlig på flera sätt

Läs mer

Energiförbrukning

Dagens metoder för slamtorkning förbrukar stora mängder energi då de ofta kräver hög värme för att torka slammet. Freeze Dry Unit torkar slammet vid låga temperaturer, vilket minskar energianvändningen till en tiondel och därmed utsläppet av växthusgaser. 

Freeze Dry Unit använder mellan 20-50 kWh/m3 beroende på typ av slam den ska avvattna och torka. Det kan jämföras med dagens termiska metoder som kräver omkring 1 000 kWh/m3 för att torka till 95 procents torrhetsgrad. I snitt använder Freeze Dry Unit bara en tiondel av energin som dagens metoder kräver för slamtorkning.

Läs mer

Polymer

Polymer är en mikroplast och tillverkas på kemisk väg. Polymer består av långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer. I slamavvattning används polymer för att förtjocka slammet och på så sätt underlätta avvattningen.

 

Freeze Dry Unit kan avvattna slammet både med och utan polymer. Det är en helt unik fördel med Freeze Dry Unit. De flesta teknologier kräver idag att polymer tillsätts vid avvattningen, alternativt extremt stora mängder energi, för att avvattna och slutligen torka slammet.

 

Polymer binds dock i slampartiklarna och följer med i slutprodukten. Detta innebär att sluprodukten innehåller mikroplaster som bör undvikas att spridas i naturen. Det gör att näringsämnena, som finns i slammet, i vissa fall inte kan tas till vara om slammet inte genomgår ytterligare förädling. 

 

Slutprodukten från Freeze Dry Unit kan däremot bli helt fri från polymer, förutsatt att slammet som går in i processen inte innehåller polymerer. Det gör att slutprodukten från Freeze Dry Unit lämpar sig mycket bra som gödning. Genom att ta tillvara på näringsämnena som finns i slam, exempelvis kväve och fosfor, går det att skapa ett cirkulärt kretslopp av fosfor. 

 

Läs mer

Cirkulär ekonomi

Slamprodukter innehåller fosfor, men även andra viktiga näringsämnen som kväve, svavel och magnesium. Det kan också finnas järn, bor, selen och sink i slamprodukter. Via slamprodukter kan upp till 7 000 ton fosfor och 9 000 ton kväve varje år återföras till åkermark.  

 

Näringsämnen som fosfor och kväve är nödvändiga för att kunna odla. Idag tillsätts det oftast till jorden genom konstgödsel, som består av fosfor som brutits från marken. Brytning av fosfor innebär dock en påverkan på miljön. Fosforfyndigheterna minskar också vilket gör brytningen dyr. 

 

Freeze Dry Unit ger en större möjlighet för att ta tillvara på och använda näringsämnena i slutprodukten. Bland annat kan Freeze Dry Unit torka slutprodukten till en torrhetsgrad på över 95 procent, vilket gör det lätt att förbränna produkten och utvinna fosforn i askan.

Läs mer

Transporter

Transporter av slam är inte bara en fråga om ekonomi, utan även en miljöfråga då fordonen ofta använder fossila bränslen som bidrar till miljöpåverkan i form av klimatförändring, övergödning och försurning. Enligt studier kan transporterna av slam minskas med 80 procent när avfallet torkas till en hög torrhetsgrad, så som Freeze Dry Unit gör. 

 

En slutprodukt med en hög torrhetsgrad har en mindre volym än dagens slutprodukter som innehåller mycket vatten. Det gör att transporterna av slutprodukten kan minskas. Dessutom kräver inte Freeze Dry Unit polymer i processen, vilket innebär att inköp och transporter av polymer helt kan tas bort.  

 

Minskade transporter leder även till mindre buller och slitage på vägar som transporten annars skulle ha gått på.

Läs mer

Stöd från Naturvårdsverket

Projektet med Freeze Dry Unit har beviljat stöd från Naturvårdsverket. Elajo Technology Solutions fick stödet tillsammans med Oxelösunds kommun inom ramen för Stadsinnovationer. 

 

Sammanlagt fick Freeze Dry Unit 1 325 000 kronor i stöd från Naturvårdsverket. Pengarna bidrog till pilottester vid Oxelösunds avloppsreningsverk där fokus var att testa polymerfri avvattning och torkning med Freeze Dry Unit.

 

Sammanlagt fick drygt 50 projekt dela på 68 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Projekten omfattar flera kategorier inom stadsutveckling: Avfallshantering, byggnader och byggande, digitala verktyg, ekosystemtjänster och odling, energi, transporter samt vatten och avlopp.

Läs mer på naturvardsverket.se

Läs mer