Hygienisering

Slammet får inte innehålla smittoämnen eller patogener som kan leda till hälsorisker för människor om det ska spridas på exempelvis en åkermark.

Olika metoder

Smittoämnena måste oskadliggöras genom ett hygieniseringssteg. Hygieniseringen kan ske på flera olika sätt men det vanligast är att slammet, efter avvattningen, ligger på en slamplatta i minst sex månader utomhus där sjukdomsframkallande mikroorganismer dör.

En annan metod är att hålla slammet i en temperatur på minst 70 grader under minst en timme, vilket motsvarar pastörisering (https://www.svensktvatten.se/globalassets/avlopp-och-miljo/uppstromsarbete-och-kretslopp/m137-slamanvandning-och-strategier-for-slamanvandning-mars-2013.pdf). Hygienisering kan också ske med hjälp av ammoniak där ammoniakens toxiska verkan hygieniserar slammet. I den här processen kan slam som sedan sprids på åkermark få en positiv effekt då ammoniaken finns kvar i slammet och kan tas upp av växter som näring antingen genom ammoniaken eller som nitrat (http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2017-10.pdf).

Freeze Dry Unit använder metoden med att hålla slammet över 70 grader under minst en timme för att säkerställa en god hygienisering. För detta används bland annat restvärmen från fryssteget.