Den i särklass mest flexibla slamhanteringsprocessen

Freeze Dry Unit kan hantera de flesta sorters slam. Freeze Dry Unit har redan testats på slam från avloppsreningsverk, biogasslam samt med slam från livsmedelsproduktion. Den har också använts för att torka cellulosa från pappersmassaindustrin. Freeze Dry Unit kan också torka slam med kärntekniskt innehåll eller till exempel muddringsrester från havsbotten med gifthalter eller radioaktiva partiklar. Slutprodukten torkas till en torrhetsgrad på över 95 procent eller den torrhet som kunden önskar.

Den i särklass mest  flexibla slamhanteringsprocessen

Processen

Freeze Dry Unit revolutionerar avvattningen och torkningen av slam, då processen kan avvattna och sen torka slam till en torrhetgrad på över 95 procent utan att använda polymer. Avvattningen och torkningen sker genom kontrollerad process av frysning och torkning i låg temperatur. Vätska och organiskt material separeras med hjälp av en kombination av temperatur och processteknik. 

 

Freeze Dry Unit går att använda både innan och efter ett existerande avvattningssteg, som till exempel en centrifug, skruvpress, bältpress eller liknande. Kopplas Freeze Dry Unit på efter avvattningssteget fungerar den även på slamavfall med polymer, men Freeze Dry Unit behöver aldrig polymer för att fungera utan kan helt ersätta avvattningssteget. 

 

Med en låg temperatur torkar Freeze Dry Unit slammet till önskad torrhetsgrad mellan 30 och över 95 procent.  Torrhetsgraden går även att ställa om ifall kunderna i framtiden vill ändra torrhetshalten. 

 

Kunder har även möjligheten att lägga till hygienisering av slammet. 

 

Freeze Dry Unit är dessutom en fullt skalbar process och passar lika bra på små volymer som stora. Processen har ingen begränsad volym.

Läs mer om processen

Läs mer

Material in och ut

I Sverige omhändertas nära en miljon ton slam varje år. Freeze Dry Unit fungerar på de flesta slamtyper, allt från slam i avloppsreningsverk och pappersbruk till nukleärt slam från kärnklyvningsprocesser. Den fungerar även på biogasslam och slam från livsmedel- och matindustrin med mera.

 

Slutprodukten från Freeze Dry Unit består av två fraktioner, dels ett torkat slam och dels rejektvatten. I Freeze Dry Unit blir separationen mellan partiklar och vätska fullständig, vilket innebär att det fasta materialet hamnar i slammet och vätskan blir partikelfri. Att vätskan blir partikelfri är en viktig fördel med Freeze Dry Unit. Tungmetaller och fosfor samlas i det torkade slammet, medan huvuddelen av kvävet samt vissa spårämnen hamnar i rejektvattnet.

 

Freeze Dry Unit torkar slammet upp till en önskad torrhetsgrad på över 95%. Den höga torrhetsgraden möjliggör för fler användningsområden, till exempel återvinning av näringsämnen ur avloppsslam. Slam med en tillräcklig hög torrsubstanshalt kan också på ett ekonomiskt sätt monoförbrännas och i en efterföljande process kan fosfor tas till vara ur askan. Torkat slam kan även användas som bränsle i avfallspannor och pannor för biobränsle och cementugnar. Andra användningsområden är framställning av topp-dressing och liknande produkter. Slammet kan också bli anläggningsjord för växtetablering på exempelvis vägslänter. 

Läs mer om material in och ut

Läs mer

Torkningsgrader

Freeze Dry Unit använder låga temperaturer vid torkningen, vilket minskar energianvändningen markant. De låga temperaturerna i torkningsprocessen innebär att det inte finns någon risk för dammexplosioner, som är ett problem i flera av dagens metoder för slamtorkning. 

 

Den låga temperaturen innebär också att Freeze Dry Unit använder mindre energi än dagens metoder som kräver stora mängder energi. I snitt använder slamhanteringen cirka tio procent av hela reningsverkens energianvändning i dagsläget. Jämfört med många slamtorkar på marknaden har Freeze Dry Unit bara en tiondels så stort energibehov, när man jämför energiförbrukning per bortförd kubikmeter vatten. 

Läs mer om torkningsgrader

Läs mer

Hygienisering

För att växtnäringsämnen, som fosfor och kväve, i avloppsslam ska kunna återföras till åkermark måste det säkerställas att slammet inte innehåller sjukdomsframkallande mikroorganismer. Organismerna skulle i så fall kunna leda till infektion av grödor och smittspridning till människor och djur. Man säger att slammet måste hygieniseras.

 

Freeze Dry Unit hygeniserar slamavfall genom att hålla slammet över 70 grader Celsius under minst en timme eller önskad tid och temperatur. Då restvärme kan användas behövs inte lika stor tillförsel av energi.

Läs mer om hygienisering

Läs mer

Avsättning

I Sverige är det deponeringsförbud på organiskt material, vilket avsloppsslam klassas som. En stor del av slammet i Sverige sprids idag på jordbruksmarker. Sveriges regering utreder dock just nu ett eventuellt förbud mot slamspridning på jordbruksmarker, eftersom regeringen anser att det finns för lite kunskap om vad som sker med till exempel antibiotikarester och mikroplaster som kan finns i slammet om detta sprids på åkermark. 

 

Införs ett förbud mot slamspridning på jordbruksmark uppstår ett stort behov av avsättningsalternativ för slammet. Avsättningsalternativen ska helst ta tillvara på fosfor och andra näringsämnen som finns i slammet så att de kan återföras till jorden och bilda ett cirkulärt kretslopp. Slamprodukter med en hög torrhetsgrad är lättare att utvinna fosfor ur eftersom en effektiv förbränning kan göras för att sedan återvinna fosfor ur askan. 

 

Freeze Dry Unit är ur olika framtidsscenarion en framtidssäker lösning. Eftersom torrhetshalten på slutprodukten går att ställa om i Freeze Dry Unit, kan kunderna använda den till att både producera en slutprodukt som har en lägre torrhetsgrad och passar för till exempel spridning på åkermark och även en slutprodukt för förbränning med en hög torrhetsgrad. Vill kunden pelletera går Freeze Dry Unit även att ställa in på optimal torrhetshalt för pelletering. 

Läs mer

Säkerhet

Många av dagens metoder för slamtorkning kräver höga temperaturer för att uppnå en hög torrhetsgrad. Temperaturer på mellan 70 och 150 grader är inte ovanligt i bandtorkar. Men de höga temperaturerna ökar risken för olyckor, då materialet till exempel kan självantända. Det kan också uppstå dammexplosioner när slammet torkas med hjälp av höga temperaturer.

 

Freeze Dry Unit är en lågtemperaturprocess, vilket minskar riskerna för personalen och även för självantändning. Det finns heller ingen risk för dammexplosioner i Freeze Dry Unit.

Läs mer

Mobil produkt

Freeze Dry Units mobilitet är unik. Metoden är en plug-and-play lösning, vilket innebär att flödet med slamavfall kopplas in efter avvattningen för att torka till önskad torrhetsgrad eller helt ersätter avvattningssteget. Efter Freeze Dry Unit kopplas sedan önskad behållare på för uppsamling av rejektvatten eller annan önskad lösning.

Kunderna behöver heller inte skaffa bygglov eller andra komplicerade beslut för att installera Freeze Dry Unit. Detta då den levereras i container-concept. Freeze Dry Unit kan även levereras som en mobil enhet, för att exempelvis placeras på en långtradare och utföra torkning på satellitreningsverk, semesterorter där behovet ökar under säsong eller behandla 3-kammarsbrunsslam.

Freeze Dry Unit är, beroende på volym, stor som två containrar och väger ungefär tio ton. Det innebär att den kan fraktas med vanliga lastbilar. Lastbilarna får köra i normal hastighet med maskinen och har inga restriktioner.

Läs mer

Marknadsområdena

Freeze Dry Unit fungerar inom många olika marknadsområden och mot olika slamtyper. Den är redan testad i drift vid avloppsreningsverk, biogasslam, torkning av cellulosa från pappersmassaindustrin samt med slam från livsmedelsproduktion. Freeze Dry Unit har även möjlighet att torka slam från kärntekniskt innehåll och kan även torka till exempel muddringsrester från havsbotten med gifthalter eller radioaktiva partiklar. 

Biogas

Biogasslam skiljer sig från avloppsslam då de kan innehålla grödor, gödsel, restprodukter från bondgårdar eller kanske slaktavfall. Slam från biogasanläggningar kan även innehålla avloppsslam eller en mix av olika typer av slam. 

 

Freeze Dry Unit har i pilottester på biogasslam visat ett positivt resultat. Eftersom Freeze Dry Unit torkar slammet utan att tillsättning av polymer blir slutprodukten värdefull och miljövänlig, i form av ett torrt slam och en vätskefas rik på kväve som kan återföras till jordbruket. Slammet går att använda inom områden som är kravcertifierade.

Pappersmassaindustri

Inom cellulosaproduktionen har Freeze Dry Unit flera användningsområden. Maskinen kan användas både för att behandla olika slamfraktioner som uppstår i processen vid papperstillverkningen och för avvattning och torkning av restavfallet.

 

Freeze Dry Unit har testats för att torka cellulosamassan som produceras i processen. Tester har genomförts på massa med två procent upp till 20 procent torrsubstans. Slutprodukten blir då en torr avvattnad  pappersmassa.

Livsmedel

Inom livsmedelsindustrin bildas det restprodukter som innehåller värdefulla ekonomiska värden, men också möjligheter till att återanvända till att skapa nya produkter. Idag kan det vara en utmaning att ta till vara på dessa restprodukter, då de dels har kort livslängd och dels innehåller stora mängder vatten. Restprodukterna blir idag därför oftast foder för boskap eller bränsle i biogasanläggningar.

 

Med hjälp av Freeze Dry Unit går det att ta tillvara på restprodukterna. Genom att frysa restprodukten avstannar förruttningsprocessen samtidigt som näringsämnena i slammet tas tillvara för att skapa nya produkter. Freeze Dry Unit kan även minska kostnaden då volymen innehåller betydligt mindre vatten.

 

Freeze Dry Unit har testat på restprodukter från livsmedelsindustrin. I testerna matades en restprodukt med en torrhetsgrad på 20 procent in, vilket gav en användbar slutprodukt med en 96-procentig torrhetsgrad. 

Nukleära applikationsområden

Freeze Dry Unit har ännu inte testats med slam från nukleära applikationer. Processen med frysning och torkning av slam lämpar sig dock mycket bra för att avvattna och torka slam som innehåller nukleära partiklar. Freeze Dry Unit kan därför vara en bra lösning för att separera vattnet från slammet och få ett torrt slam och en vätskefas utan radioaktiva partiklar, till exempel i många av de Decommissioning-projekt som pågår runt om i världen just nu. Det finns också fall där jordlager och muddringsmassor som innehåller nukleära partiklar har pumpats upp i tankar och lagrats. Freeze Dry Unit skulle fungera utmärkt för att avvattna den typen av slam.