Den i särklass mest flexibla slamhanteringsprocessen

Freeze Dry Units process är väldigt flexibel då en stor variation i torrsubstanshalter kan uppnås om så önskas på en rad olika typer av slam, slurries, drav och alger. Den kan också användas vid olika steg i slamhanteringsprocessen vid ett avloppsreningsverk. Den flexibla och naturliga process som används av Freeze Dry Unit är väldigt säker, både på arbetsplatsen men också den resulterande slutprodukt som erhålls. Hygienisering kan också adderas för att få en ännu säkrare produkt då det är exempelvis avloppsslam som hanteras. Flexibiliteteten kommer också av maskinens mobilitet då den lätt kan flyttas mellan geografiska platser och är lätt att koppla på redan existerande processer

Den i särklass mest  flexibla slamhanteringsprocessen

Processen

Freeze Dry Unit revolutionerar avvattningen och torkningen av slam, slurries, drav, alger och andra material med högt vatteminnehåll, då processen kan avvattna och sen torka materialet till en torrhetgrad på över 95 procent utan att använda polymer. Avvattningen och torkningen sker genom kontrollerad process av frysning och torkning i låg temperatur. Vätska och organiskt material separeras med hjälp av en kombination av temperatur och processteknik. 

 

Freeze Dry Unit går att använda både innan och efter ett existerande avvattningssteg, som till exempel en centrifug, skruvpress, bältpress eller liknande. Kopplas Freeze Dry Unit på efter avvattningssteget fungerar den även på material med polymer, men Freeze Dry Unit behöver aldrig polymer för att fungera utan kan helt ersätta avvattningssteget. 

 

Med en låg temperatur torkar Freeze Dry Unit dravet, slammet eller exempelvis slurryn till önskad torrhetsgrad mellan 30 och över 95 procent.  Torrhetsgraden går även att ställa om ifall kunderna i framtiden vill ändra torrhetshalten. 

 

Kunder har även möjligheten att lägga till hygienisering av slammet om detta krävs för vidare användning eller avsättning. 

 

Freeze Dry Unit är dessutom en fullt skalbar process och passar lika bra på små volymer som stora. Processen har ingen begränsad volym.

Läs mer om processen

Läs mer

Material in och ut

I Sverige omhändertas nära en miljon ton slam varje år. Freeze Dry Unit fungerar på de flesta slamtyper, allt från slam i avloppsreningsverk och pappersbruk till nukleärt slam från kärnindustrin. Den fungerar även på biogasslam samt slurries och drav från livsmedel- och dryckesindustrin med mera.

 

 

Slutprodukten från Freeze Dry Unit består av två fraktioner, dels ett torkat slam och dels rejektvatten. I Freeze Dry Unit blir separationen mellan partiklar och vätska fullständig, vilket innebär att det fasta materialet hamnar i slammet och vätskan blir partikelfri. Att vätskan blir partikelfri är en viktig fördel med Freeze Dry Unit. Tungmetaller och fosfor samlas i det torkade slammet, medan huvuddelen av kvävet samt vissa spårämnen hamnar i rejektvattnet.

 

 

Freeze Dry Unit torkar slammet upp till en önskad torrhetsgrad på över 95%. Den höga torrhetsgraden möjliggör för fler användningsområden, till exempel återvinning av näringsämnen ur avloppsslam eller vidare försäljning av torkade produkter från livsmedelsproduktion. Avloppsslam med en tillräcklig hög torrsubstanshalt kan också på ett ekonomiskt sätt monoförbrännas och i en efterföljande process kan fosfor tas till vara ur askan. Torkat slam kan även användas som bränsle i avfallspannor och pannor för biobränsle och cementugnar. Andra användningsområden är framställning av topp-dressing och liknande produkter. Slammet kan också bli anläggningsjord för växtetablering på exempelvis vägslänter. 

Läs mer om material in och ut

Läs mer

Torkningsgrader

Freeze Dry Unit använder låga temperaturer vid torkningen, vilket minskar energianvändningen markant. De låga temperaturerna i torkningsprocessen innebär att det inte finns någon risk för dammexplosioner, som är ett problem i flera av dagens metoder för torkning. 

 

Läs mer om torkningsgrader

Läs mer

Hygienisering

För att växtnäringsämnen, som fosfor och kväve, i avloppsslam ska kunna återföras till åkermark måste det säkerställas att slammet inte innehåller sjukdomsframkallande mikroorganismer. Organismerna skulle i så fall kunna leda till infektion av grödor och smittspridning till människor och djur. Man säger att slammet måste hygieniseras.

 

 

Freeze Dry Unit hygeniserar slamavfall genom att hålla slammet över 70 grader Celsius under minst en timme eller önskad tid och temperatur. Då restvärme kan användas behövs inte lika stor tillförsel av energi.

Läs mer om hygienisering

Läs mer

Avsättning

I Sverige är det deponeringsförbud på organiskt material, vilket avsloppsslam klassas som. En stor del av slammet i Sverige sprids idag på jordbruksmarker. Sveriges regering utreder dock just nu ett eventuellt förbud mot slamspridning på jordbruksmarker, eftersom regeringen anser att det finns för lite kunskap om vad som sker med till exempel antibiotikarester och mikroplaster som kan finns i slammet om detta sprids på åkermark.

 

 

Införs ett förbud mot slamspridning på jordbruksmark uppstår ett stort behov av avsättningsalternativ för slammet. Avsättningsalternativen ska helst ta tillvara på fosfor och andra näringsämnen som finns i slammet så att de kan återföras till jorden och bilda ett cirkulärt kretslopp. Slamprodukter med en hög torrhetsgrad är lättare att utvinna fosfor ur eftersom en effektiv förbränning kan göras för att sedan återvinna fosfor ur askan. 

 

 

Freeze Dry Unit är ur olika framtidsscenarion en framtidssäker lösning. Eftersom torrhetshalten på slutprodukten går att ställa om i Freeze Dry Unit, kan kunderna använda den till att både producera en slutprodukt som har en lägre torrhetsgrad och passar för till exempel spridning på åkermark och även en slutprodukt för förbränning med en hög torrhetsgrad. Vill kunden pelletera går Freeze Dry Unit även att ställa in på optimal torrhetshalt för pelletering. 

Läs mer

Säkerhet

Många av dagens metoder för slamtorkning kräver höga temperaturer för att uppnå en hög torrhetsgrad. Temperaturer på mellan 70 och 150 grader är inte ovanligt i bandtorkar. Men de höga temperaturerna ökar risken för olyckor, då materialet till exempel kan självantända. Det kan också uppstå dammexplosioner när slammet torkas med hjälp av höga temperaturer.

 

Freeze Dry Unit är en lågtemperaturprocess, vilket minskar riskerna för personalen och även för självantändning. Det finns heller ingen risk för dammexplosioner i Freeze Dry Unit.

Läs mer

Mobil produkt

Freeze Dry Units mobilitet är unik. Metoden är en plug-and-play lösning, vilket innebär att flödet med slamavfall kopplas in efter avvattningen för att torka till önskad torrhetsgrad eller helt ersätter avvattningssteget. Efter Freeze Dry Unit kopplas sedan önskad behållare på för uppsamling av rejektvatten eller annan önskad lösning.

Kunderna behöver heller inte skaffa bygglov eller andra komplicerade beslut för att installera Freeze Dry Unit. Detta då den levereras i container-concept. Freeze Dry Unit kan även levereras som en mobil enhet, för att exempelvis placeras på en långtradare och utföra torkning på satellitreningsverk, semesterorter där behovet ökar under säsong eller behandla 3-kammarsbrunsslam.

Freeze Dry Unit är, beroende på volym, stor som två containrar och väger ungefär tio ton. Det innebär att den kan fraktas med vanliga lastbilar. Lastbilarna får köra i normal hastighet med maskinen och har inga restriktioner.

Läs mer