Låg insats, låga driftskostnader och lång livslängd

Freeze Dry Unit hjälper användarna att spara pengar både när det gäller energianvändning, driftskostnader och transport. Dessutom ger den en värdefull råvara som slutprodukt.

Freeze Dry Unit är en flexibel produkt, så hur den används avgör också vilka besparingar man gör

Ett reningsverk producerar ca 20 000 kubikmeter 2 % torrsubstanshaltigt slam per år och använder 12 kubikmeter polymerer per år. Slamhanteringen är i drift 5 200 timmar per år. Reningsverket har i dagsläget en skruvpress som avvattningsmetod. Transporterna av polymerer sker från Frankrike och polymerkostnaden uppgår till 260 000 kronor per år. Transportavståndet till avsättning är cirka 80 kilometer. Alla avvattnings-och torkmetoder beräknas ha en livslängd på 15 år och kalkylräntan för investering är 4 %. Energipriset ligger på 0,7 kr /kWh.

 

En skruvpress har då en årlig energikostnad på cirka 7 280 kr då den endast använder 2 kWh (inräknat energin för tillsats av polymer) och avvattnar till 25 % torrsubstanshalt. Transporter uppgår till ca 1 400 000 kronor per år där slammet transporteras från avloppsreningsverk till avsättning. I detta fall är servicekostnader uppskattade till 100 000 kronor. Investeringskostnaden för skruvpressen är ej medräknat då skruvpressen redan finns på avloppsreningsverket och därmed räknas inte heller en installationskostnad. Den totala livscykelkostnaden blir då 19 649 304 kronor, detta motsvarar 47 kronor per kilogram TS.

 

Skulle reningsverket vilja torka slammet ytterligare kan ett andra steg användas där en bandtork torkar till 95 % torrsubstanshalt. Kombinationen av en skruvpress och bandtork har en årlig energikostnad på 1 073 072 kronor. Energiökningen beror på den energi som krävs för att förånga vattnet i slammet. Den här bandtorken använder ca 915 kWh per ton förångat vatten inräknat den elektricitet som krävs för att driva stödfunktioner. Investeringen för en bandtork är 12 000 000 kronor. Transporterna mellan reningsverk och avsättning minskas med 80 % till 280 000 kronor per år då den minskade volymen på slammet medför färre transporter. I detta fall är installations-och servicekostnader uppskattade till 60 000 respektive 300 000 kronor, utöver de kostnader som finns för skruvpressen. Den totala livscykelkostnaden blir 35 049 218 kronor, detta motsvarar 84 kronor per kilogram TS. 

 

Samma avloppsreningsverk använder istället Freeze Dry Unit (FDU) med en energianvändning på cirka 50 kWh. FDU får en årlig energianvändning på 728 000 kronor och då torkas 2 procenthaltigt slam och till 95 % TS. Ingen föregående skruvpress behövs för att torka till 95 % TS. Inga polymerer behövs vilket helt tar bort polymerkostnader och transporterna från Frankrike.  Transporterna mellan avloppsreningsverk och avsättning uppgår här till endast 280 000 kronor, då minskad volym ger färre transporter. Installations-och servicekostnader är i detta fall uppskattade till 10 000* respektive 100 000* kronor. Den totala livscykelkostnaden blir 24 430 357 kronor, detta motsvarar 59 kronor per kilogram TS.

 

Detta resulterar i en besparing på ungefär 11 miljoner kronor om en FDU väljs istället för kombinationen skruvpress och bandtork. Per kilogram TS blir besparingen 26 kronor.

 

*Dessa kostnader kan komma att ändras