Låg insats, låga driftskostnader och lång livslängd

Freeze Drying Unit hjälper användarna att spara pengar både när det gäller energiåtgång, driftkostnader och transport. Dessutom ger den en värdefull råvara som slutprodukt.

Ekonomiska vinster

En av nackdelarna med dagens metoder för slamavvattning är att de kräver en stor mängd energi. Slamhanteringen står idag för omkring 10 procent av hela reningsverkens energianvändning.

Freeze Dry Unit energikostnad är långt under befintliga lösningar på marknaden. I jämförelse med till exempel en skrupvress för avvattning och en bandtork för slamtorkning så ligger Freeze Dry Unit under det energibehovet.

Då Freeze Dry Unit kan torka slammet upp till en torrhetsgrad över 95 procent får den också en slutprodukt som vikt och volymmässigt är lägre än dagens processer. Det gör att transporterna kan minska drastiskt. Exempel från svensk slamtransport visar på 80 procent lägre transportkostnader.

Så mycket sparar ni på att använda Freeze Dry Unit

Läs mer

Livslängd

Freeze Dry Unit är en robust och framtidssäker lösning som är designad för lågt och enkelt underhåll, driftsäkerhet och har en lång livslängd.

Den ekonomiska livslängden för Freeze Dry Unit är beräknad till 15 år.

Freeze Dry Unit jämfört med dagens metoder

Låt oss titta på ett avloppsreningsverk som producerar ca 20 000 kubikmeter 2 % torrsubstanshaltigt slam per år och använder 12 kubikmeter polymerer per år. Slamhanteringen är i drift 5 200 timmar per år. Reningsverket har i dagsläget en skruvpress som avvattningsmetod. Transporterna av polymerer sker från Frankrike och polymerkostnaden uppgår till 260 000 kronor per år. Transportavståndet till avsättning är 80 kilometer. Alla avvattnings-och torkmetoder beräknas ha en livslängd på 15 år och kalkylräntan för investering är 4 %. Energipriset ligger på 0,7 kr /kWh.

En skruvpress har då en årlig energikostnad på cirka 7 280 kr och avvattnar till 25 % torrsubstanshalt. Transporter uppgår till ca 1 400 000 kronor per år där slammet transporteras från avloppsreningsverk till avsättning. I detta fall är servicekostnader uppskattade till 100 000 kronor. Investeringskostnaden för skruvpressen är ej medräknat då skruvpressen redan finns på avloppsreningsverket och därmed räknas inte heller en installationskostnad. Den totala livscykelkostnaden blir då 19 649 304 kronor. Detta motsvarar 47 kronor per kilogram TS.

Skulle reningsverket vilja torka slammet ytterligare kan ett andra steg användas där en bandtork torkar till 95 % torrsubstanshalt. Kombinationen av en skruvpress och bandtork har en årlig energikostnad på 1 069 432 kronor. Investeringen för en bandtork är 12 000 000 kronor. I detta fall minskas transporterna mellan reningsverk och avsättning med 80 % till 280 000 kronor per år då den minskade volymen på slammet medför färre transporter. I detta fall är installations-och servicekostnader uppskattade till 60 000 respektive 300 000 kronor. Den totala livscykelkostnaden blir 35 049 218 kronor. Detta motsvarar 84 kronor per kilogram TS.

Samma avloppsreningsverk använder istället Freeze Dry Unit (FDU). FDU har en årlig energianvändning på 1 019 200 kronor och då torkas 2 procenthaltigt slam och till 95 % TS. Ingen föregående skruvpress behövs för att torka till 95 % TS. Inga polymerer behövs vilket helt tar bort polymerkostnader och transporterna från Frankrike.  Transporterna mellan avloppsreningsverk och avsättning uppgår här till endast 280 000 kronor, då minskad volym ger färre transporter. Installations-och servicekostnader är i detta fall uppskattade till 10 000* respektive 100 000* kronor. Den totala livscykelkostnaden blir 24 430 357 kronor. Detta motsvarar 59 kronor per kilogram TS.

*Dessa kostnader kan komma att ändras.