Flera olika användningsområden inom olika marknader

Freeze Dry Unit är inte bara en lösning för avloppsslamhantering utan kan appliceras inom en rad olika marknader. Freeze Dry Units unika process som inte kräver polymerer för att avvattna slammet gör att flera nya användningsområden öppnar upp sig, likaså möjliggör den höga torrsubstanshalten avsättningar som inte tidigare var möjligt. Detta samtidigt som energianvändning och transporter minskas vilket är bra både för ekonomin och miljön. Freeze Dry Unit är redan testad i drift vid avloppsreningsverk, biogasslam, torkning av cellulosa från pappersmassaindustrin samt med slam från livsmedelsproduktion. Freeze Dry Unit har även möjlighet att torka slam från kärntekniskt innehåll och kan även torka till exempel muddringsrester från havsbotten med gifthalter eller radioaktiva partiklar. 

Aquaculture

 • Minskar slamtransporter avsevärt
 • Öppnar upp för fler användningsområden för slutprodukten
 • Gör att avfall till en värdefull produkt och möjlig inkomst
 • Säker och polymerfri slutprodukt
 • Möjlighet till återvinning av vattnet

Läs mer

Biogas

 • Färre transporter
 • Partikelfritt rejektvatten som kan användas som gödning
 • Fler avsättningsområden för det torkade slammet
 • Fritt från polymerer

Läs mer

Livsmedelindustri

 • Färre transporter
 • Möjlighet till återvinning av rejektvatten
 • Fler möjligheter att använda restprodukter i form av en slurry

Läs mer

Pappersmassaindustri

 • Färre transporter
 • Möjlighet att återvinna vattnet för vidare användning i processer
 • Fler säkra och billigare avsättningsalternativ

Läs mer

Nukleära applikationer

 • Färre transporter
 • Mindre utrymme behövs för slutförvaring
 • Möjlighet att återvinna rejektvattnet

Läs mer

Avloppsslamhantering

 • Färre transporter
 • Fler avsättningsalternativ
 • Framtidssäkert
 • Fler alternativ till fosforåtervinning

Läs mer