Pappersmassa

Pappersmassa

Inom cellulosaproduktionen har Freeze Dry Unit flera användningsområden. Freeze Dry Unit kan användas både för att behandla olika slamfraktioner som uppstår i processen vid papperstillverkningen och för avvattning och torkning av restavfallet.

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

  • Färre transporter
  • Möjlighet att återvinna vattnet för vidare användning i processer
  • Fler säkra och billigare avsättningsalternativ

Processen, med och utan Freeze Dry Unit

Processen, med och utan Freeze Dry Unit
1

Pappret börjar sin resa i skogen

2

I pappersmassaverket förädlas massan till papper

3

Från processen erhålls färdigt papper och olika typer av slammer som uppkommit

4a

Slammet avvattnas och torkas med Freeze Dry Unit till en torrsubstanshalt på 95 %

4b

Slammet avvattnas vanligtvis med en skruvpress eller centrifug till en torrsubstanshalt på mellan 20 och 30 procent

5a

Det avvattnade och torkade slammet kan med få transporter transporteras för sluthantering eller vidare avsättning. Rejektvattnet samlas kan samlas upp eller återföras i processen

5b

Det avvattnade slammet transporteras för sluthantering eller vidare användning. Då slammet fortfarande innehåller mycket vatten krävs många transporter

6a

Då slammet har en så hög torrhetsgrad finns flera sätt att sluthantera det. Exempelvis kan det spridas på åkermark, förbrännas, återanvändas i produktionen eller användas vid byggnation av deponitäckningar

6b

Slammet kan sedan användas vid byggnation av deponitäckningar eller i vissa fall spridas på åkrar som gödsel

Så gör Freeze Dry Unit skillnad i pappersmassaindustrin

Freeze Dry Unit har testats för att torka cellulosamassan som produceras i processen. Tester har genomförts på massa med två procent upp till 20 procent torrsubstans. Slutprodukten blir då en torr avvattnad  pappersmassa.

Idag förbränns det mesta av det slam som produceras inom pappersmassaindustrin. För att göra detta måste slammet avvattnas och transporteras till en förbränningsanläggning. Avvattningen sker oftast till ca 20-30 % torrsubstanshalt. Detta resulterar i höga transportkostnader då det är mestadels vatten som transporteras. Slammet måste också förbrännas med någon form av stödbränsle för att processen ska ske effektivt. Efteråt kan askan användas som byggmaterial. I de länder där det är tillåtet kan slammet även läggas på deponi.

Med Freeze Dry Unit så kan en högre torrsubstanshalt erhållas genom en helt naturlig process. Detta minskar behovet av transporter och således också kostnaderna för dessa. En hög torrsubstanshalt gör också att en effektiv förbränning kan ske och ett högt uttag av energi är möjlig. Vid monoförbränning av slammet, det vill säga då slammet förbränns utan stödbränsle, kan ämnen tas tillvara på från askan. Detta kan exempelvis innebära återvinning av fosfor. Ett torrt slam utan kemiska tillsatser kan också gå att återanvända eller använda till en ny produkt.