Livsmedel

Livsmedel

Inom livsmedelsindustrin bildas det restprodukter som innehåller värdefulla ekonomiska värden, men också möjligheter till att återanvända till att skapa nya produkter. Idag kan det vara en utmaning att ta till vara på dessa restprodukter som ofta är i en form av slurry.

 

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

  • Färre transporter
  • Möjlighet till återvinning av rejektvatten
  • Fler möjligheter att använda restprodukter i form av en slurry

Processen, med och utan Freeze Dry Unit

Processen, med och utan Freeze Dry Unit
1

Livsmedlet produceras

2

Livsmedelsprodukten, exempelvis mjölk eller öl, och restprodukten i form av en slurry eller drav erhålls

3a

Slurryn eller dravet avvattnas och torkas i Freeze Dry Unit till en torrsubstanshalt på 95 %

4a

Slurryn eller dravet transporteras för vidare användning. Rejektvatnet kan samlas upp eller återcirkuleras i produktionen

5a

Slurryn eller dravet kan sedan vidare användas då torrheten möjliggör en lång hållbarhet vilket gör att det kan användas som foder men ger också möjlighet till energiutvinning genom förbränning

Så gör Freeze Dry Unit skillnad i livsmedelproduktion och bryggerier

Från produktionen av öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker samt havremjölk bildas en restprodukt i form av en slurry med högt inneboende värde. Freeze Dry Unit kan spela en viktig roll i denna process. En utmaning med detta är att restprodukten, slurryn, dravet eller machen är kortlivat, det vill säga det ruttnar fort om det inte tas om hand. Freeze Dry Unit kan användas här för att stoppa ruttningsprocessen genom torkning till en torrsubstanshalt på över 95 %. Detta resulterar i en produkt som är lätt att förvara och kan återanvändas till en värdefull produkt och som även är lätt att transportera tack vare en mindre volym och vikt, dåd et inte är lika mycket vatten.

 

Analyser efter processen hos Freeze Dry Unit visar att näringsämnen, energi, protein och enzymer i det torkade materialet finns kvar. Detta är självklart något som testas på kundnivå inför varje projekt för att säkerställa innehållet i produkten.

 

Alla restprodukter är unika men undersökningar visar på att processen i Freeze Dry Unit är vänligare mot materialet och skyddar de specifika egenskaper som finns i restprodukten, inklusive antioxidanter essentiella aminosyror, mineraler och vitaminer. Processen förhindrar oxidation och förhindrar skador på kritiska funktioner hos näringsämnena. I andra metoder på marknaden kan det vara en utmaning eller till och med omöjligt att torka restprodukterna utan tillsatser eller annan förändring av materialet.

 

Freeze Dry Unit använder ansenligt mindre energi än till exempel termiska torkningsmetoder och minimerar därmed miljöpåverkan, vilket ligger i linje med många livsmedelsproduktioners och bryggeriers åtagande om hållbarhet.

 

Drav

Freeze Dry Unit kan användas för att torka drav från ölbryggeriprocesser. Drav som avvattnats och torkats i Freeze Dry Unit kan exempelvis användas som tillsats i djurfoder med högt proteininnehåll. Det kan också, med minimal energi, erhållas en pelleterad produkt.

 

Drav har vanligvis 80–85 % vatteninnehåll, vilket kan matas direkt in i Freeze Dry Unit. För att kunna förvara dravet utan att det blir dåligt behöver det vara mindre än 10 % vatten kvar i materialet. Med Freeze Dry Unit kan vatteninnehållet vara så lågt som mindre än 5 %. Värdet på slutprodukten beror på torrheten och med Freeze Dry Unit kan då maximalt värde på slutprodukten erhållas.

 

De traditionella metoderna för att torka dravet vid bryggerier (BSG) är väldigt energiintensiva. Med Freeze Dry Unit kan energianvändningen för torkningen reduceras kraftigt samtidigt som kvaltén på slutprodukten ökar.

 

Okara/Soja

Okara är en biprodukt som bildas vid produktionen av sojamjölk och tofu. Okara har ett högt näringsinnehåll och kan användas till mat, exempelvis vegoburgare, foder till boskap och husdjur men kan också användas som gödsel inom jordbruket då kväveinnehållet är högt. En utmaning är i dagsläget att ta tillvara på okaran innan den ruttnar då dess höga närings-och fuktinnehåll gör föruttnelseprocessen snabb. 

 

Med Freeze Dry Unit kan föruttnelsen undvikas då en hög torrsubstanshalt erhålls efter torkprocessen. Detta gör att okaran kan lagras och förvaras under en längre tid och effektiviserar stransporter.

 

Då dravet kan används som djurfoder kan Freeze Dry Unit levereras i enlighet med specifika krav i ISO 22000 i ISO 9001. Elajo har lång erfarenhet av att arbeta med höga krav då flera projekt genomförts mot kärkraftsektorn. En Freeze Dry Unit som riktas till livsmedel tillverkas i enlighet med dokumenterade säkerhetssystem genom hela processen. Enligt dessa standarder säkerställer Elajo också att leverantörer uppfyller internationella kvalitets-, säkerhets- och pålitlighetsstandarder, där det säkerställs att deras värdekedja har säkra miljöer och även de möter standardens krav.

 

Freeze Dry Unit har testats på restprodukter från livsmedelsindustrin. I testerna matades en restprodukt med en torrhetsgrad på 20 procent in, vilket gav en användbar slutprodukt med en 96-procentig torrhetsgrad. Freeze Dry Unit möjliggör att restprodukten snabbt och säkert kan tas om hand då en hög torrsubstanshalt motverkar förruttningprocessen samt inte kräver tillsats några polymerer eller andra kemiska tillsatser som i andra fall skulle göra restprodukten värdelös.

Ett torrt slam kan också effektivt förbrännas för energiutvinning.