Kärnkraft

Kärnkraft

Inom kärnkraftsindustrin uppstår radioaktivt slam. I bland annat jonbytarmassan fångas radioaktiva partiklar upp och bildar ett slamliknande avfall som behöver tas omhand.

 

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

  • Färre transporter
  • Mindre utrymme behövs för slutförvaring
  • Möjlighet att återvinna rejektvattnet

Processen, med och utan Freeze Dry Unit

Processen, med och utan Freeze Dry Unit
1

Kärnkraftverket producerar energi

2

Från produktionen fås energin men också ett oorganiskt slamliknande material kallat jonbytarmassa. Jonbytarmassan består av små golfbolliknande kulor

3a

Slammet avvattnas med hjälp av Freeze Dry Unit

3b

Slammet som är radioaktivt transporteras för att slutförvaras

4a

Vattnet och det oorganiska materialet har separerats. Vattnet är partikelfritt och kan återanvändas medan de radioaktiva kulorna transporteras för att slutförvaras

4b

Jonbytarmassan långtidsförvaras för att radioaktiviteten ska minska

5

Slutförvaring av det radioaktiva materialet. Utan vattnet tar förvaringen upp mycket mindre plats

Så gör Freeze Dry Unit skillnad inom kärkraft

Freeze Dry Unit har ännu inte testats med slam från nukleära applikationer. Processen med frysning och torkning av slam lämpar sig dock mycket bra för att avvattna och torka slam som innehåller nukleära partiklar. Freeze Dry Unit kan därför vara en bra lösning för att separera vattnet från slammet och få ett torrt slam och en vätskefas utan radioaktiva partiklar, till exempel i många av de Decommissioning-projekt som pågår runt om i världen just nu. Det finns också fall där jordlager och muddringsmassor som innehåller nukleära partiklar har pumpats upp i tankar och lagrats. Freeze Dry Unit skulle fungera utmärkt för att avvattna den typen av slam.

Då det radioaktiva slammet behöver slutförvaras minskas både förvarings-och transportvolymer om en stor del av vattnet kan tas bort.