Biogas

Biogas

Biogasslam skiljer sig från avloppsslam då de kan innehålla grödor, gödsel, restprodukter från bondgårdar eller kanske slakt-och bryggeriavfall. Slam från biogasanläggningar kan även innehålla avloppsslam eller en mix av olika typer av slam.

 

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

• Färre transporter
• Partikelfritt rejektvatten som kan användas som gödning
• Fler avsättningsområden för det torkade slammet
• Fritt från polymerer

Processen, med och utan Freeze Dry Unit

Processen, med och utan Freeze Dry Unit
1

Material som ska rötas samlas in. Detta kan vara matrester, gödsel från bondgårdar, slakterirester, drav, med mera

2

Materialet som ska bli biogas rötas i en biogaskammare

3

Slammet, eller rötresten, som kommer från biogaskammaren har en lägre torrsubstanshalt än innan det rötades på grund av att mycket av det organiska materialet brytits ned. TS-halten varierar men är ofta runt 7 procent

4a

Rötresten avvattnas och torkas i Freeze Dry Unit till en torrsubstanshalt på 95 %

4b

Rötresten avvattnas mekaniskt i exempelvis en skruvpress eller centrifug till en torrsubstans halt på mellan 20-30 %

5a

Rejektvattnet, som har högt kväveinnehåll, kan användas som gödning till exempelvis blommor. Den torkade rötresten transporteras för avsättning

5b

Rötresten transporteras. Då det fortfarande finns mycket vatten kvar krävs många transporter.

6a

En rad olika alternativ finns för avsättning då rötresten är torr. Det kan exempelvis pyrolyseras för att bli biokol, förbrännas för energiutvinning, användas som gödning i jordbruket eller komposteras m.m.

6b

Avsättningalternativen är mer begränsade då rötresten inte har hög torrhetsgrad.

Så gör Freeze Dry Unit skillnad i biogasanläggningar

Freeze Dry Unit har i pilottester på biogasslam visat ett positivt resultat. Eftersom Freeze Dry Unit torkar slammet utan att tillsättning av polymer blir slutprodukten värdefull och miljövänlig, i form av ett torrt slam och en vätskefas rik på kväve som kan återföras till jordbruket. Slammet går att använda inom områden som är kravcertifierade.

 

Idag innehåller rötresten från biogas mycket vatten vilket resulterar i höga transportkostnader. Vattnet i rötresten går också ofta förlorad då den innehåller näringsämnen som kan användas som gödning för exempelvis blommor.

 

Freeze Dry Unit torkar slammet till en hög torrsubstanshalt vilket resulterar i mer rejektvatten och en mindre volym av rötresten. Då processen är helt naturlig och sker utan tillsats av polymerer eller andra kemiska tillsatser är båda slutprodukterna, vattnet och det torkade slammet, säkra att använda som gödning.

 

Andra användningområden som möjliggörs av ett torrt slam är förbränning och pyrolys där ett biokol kan tas fram. Kompostering av slammet är fortfarande möjligt trots att det är torrt.