Avlopp

Avlopp

Idag avvattnas mycket av det slam som uppkommer i kommunala avloppsreningsverk till en torrsubstanshalt mellan 20 och 30 %. Detta medför höga kostnader och andra problem.

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

  • Färre transporter
  • Fler avsättningsalternativ
  • Framtidssäkert
  • Fler alternativ till fosforåtervinning

Processen, med och utan Freeze Dry Unit

Processen, med och utan Freeze Dry Unit
1

Avloppsvatten färdas från hushåll och industrier till avloppsreningsverket, där vattnet renas

2

Från reningen bildas ett slam med högt vatteninnehåll, ca 1-2 % torrsubstanshalt

3a

Slammet avvattnas och torkas med hjälp av Freeze Dry Unit till en torrsubstanshalt på 95 %

3b

Slammet avvattnas mekaniskt i en skruvpress, centrifug eller motsvarande till en torrsubstanshalt på ca 20-30 %

4a

Torrt slam transporteras till avsättningsområdet. Det torrare slammet kräver inte lika stor volym och därför behövs endast ett fåtal transporter

4b

Slammet transporteras från avloppsreningsverket till avsättningen

5a

Det torra slammet har flera olika avsättningsalternativ. Det kan exempelvis pyrolyseras för att bli biokol, förbrännas för energiutvinning och utvinning av fosfor, användas som gödsel i jordbruket, användas som material i byggnation av deponitäckningar eller kompsteras för att bli jord.

5b

De avsättningar som finns tillgängliga för så blött slam är begränsade. Det exempelvis kan komposteras, användas som material i deponitäckning eller som gödsel i jordbruket.

Så gör Freeze Dry Unit skillnad i kommunala avloppsverk

Det höga vatteninnehåll dagens metoder resulterar i ger onödiga transporter mellan verket och avsättningsplatsen, då det är mestadels vatten som transporteras. Val av effektiv avsättning är också begränsad då några alternativ, som förbränning, gynnas då slammet är torrare. Framtida lagar och regler kan också förbjuda slam med hög halt av polymerer att spridas på åkermark, då polymererna ackumuleras i jorden och lite kunskap finns om vad detta kan ge för påverkan i framtiden. I vissa fall kan vattnet som kommer till avloppsreningsverket vara så förorenat att det inte finns många användningsområden för slammet som blir kvar. Det torrare slammet som erhålls från Freeze Dry Unit gynnar också pyrolys. Här upphettas slammet så att endast ett biokol finns kvar. Detta gör att föroreningar försvinner.