Aquaculture

Aquaculture

Med aquakultur menas odling och kultivering av vattenlevande organismer. Dessa kan vara fisk, mollusker, kräftdjur, alger med mera. Vid odling eller kultivering av dessa kan slam eller annat organiskt material med högt vatteninnehåll erhållas. Från fiskodlingar kan detta vara i form av ett slam bestående av material som samlas på botten i odlingsburarna och vid kultivering av alger kan det vara algerna själva.

 

Med Freeze Dry Unit i processen blir resultatet:

  • Minskar slamtransporter avsevärt
  • Öppnar upp för fler användningsområden för slutprodukten
  • Gör att avfall till en värdefull produkt och möjlig inkomst
  • Säker slutprodukt
  • Möjlighet till återvinning och recirkulering av vattnet

Processen, med och utan Freeze Dry Unit

Processen, med och utan Freeze Dry Unit
1

I botten på fiskodlingsburen samlas överbliven mat, avföring och döda fiskar på botten av odlingsburen och bildar ett slam

2a

Slammet avvattnat och torkas i Freeze Dry Unit till en TS-halt på 95 % och klarar alla volymer som krävs för att torka slammet

2b

Slammet avvattnas i vanliga fall med genom en mekanisk avvattningsmetod, exempelvis skruvpress eller centrifug

3a

Vattnet kan återcirkuleras i systemet, renas eller tas om hand på det sätt som kunden önskar. Slammet har nu en liten volym och lätt vikt vilket effektiviserar transporter drastiskt

3b

Slammet transporteras till området där det ska avsättas. Då slammet fortfarande är blött krävs många transporter

4a

Flera olika typer av avsättningar finns nu tillgängliga för slammet. Det kan spridas på åkermark eller användas som foder för djur. Det är också tillräckligt torrt för att kunna förbrännas och utvinna energi

4b

Inte många avsättningsalternativ finns för slammet. Det kan exempelvis användas som gödning på åkermark, men då det fortfarande är relativt blött finns risken att det snabbt ruttnar

Så gör Freeze Dry Unit skillnad i aquakulturanläggningar

Fiskodling

Som nämnt ovan kommer slammet från fiskodlingar ofta från det som samlas på botten i burarna. Detta består oftast av överbliven mat, avföring och döda fiskar. I detta slam finns ofta värdefulla näringsämnen som går förlorade om inte slammet tas om hand. Om slammet inte snabbt behandlas, genom exempelvis torkning, börjar det ruttna och kan inte vidare användas.

 

Om Freeze Dry Unit används kan slammet snabbt tas om hand och torkas för att förhindra förruttningsprocessen och förlusten av en värdefull produkt. Detta gör den torkade slutprodukten värdefull och kan användas inom flera olika områden. En torr slutprodukt kan användas som gödning inom jordbruket, förbrännas för att utvinna energi eller som en ny produkt. Slammet från smolt är ofta rikt på kväve och fosfor. Freeze Dry Unit torkas långsamt i lga temperaturer vilket håller näringshalten hög i slutprodukten. Freeze Dry Unit kan torka slam med mindre än 0,1 procent torrsubstanshalt upp till över 95 %. Detta görs med lägre energianvändning än andra metoder på marknaden. Med en så hög torrhetsgrad kan slammet lätt förvaras och transporter kan optimeras. 

 

Freeze Dry Unit är en optimal lösning för Recirculating Aquaculture Systems (RAS) och fiskodlingar som använder söt-, havs- och bräckt vatten. Freeze Dry Unit kan också användas för odling av olika typer av havslevande organismer och fisktyper. 

 

Alger-Spirulina

Mikroalger eller spirulina kan användas inom en rad olika områden, exempelvis som djurfoder, hälsomat, kosmetika och läkemedel. Algerna är också effektiva i att fixera kol är de växer genom fototropisk metabolism. För att kunna utnyttja algerna ytterligare måste biomassan koncentreras då biomassan är låg då algerna kultiveras. Detta görs med olika tekniker för avvattning och torkning.

 

Freeze Dry Unit kan vara en del av avvattnings-och torkningsstegen som ett enda steg i att erhålla en torr slutprodukt.

 

Då spirulina används mer och mer som hälsomat kan Freeze Dry Unit levereras i enlighet med specifika krav i ISO 22000 i ISO 9001. Elajo har lång erfarenhet av att arbeta med höga krav då flera projekt genomförts mot kärkraftsektorn. En Freeze Dry Unit som riktas till livsmedel tillverkas i enlighet med dokumenterade säkerhetssystem genom hela processen. Enligt dessa standarder säkerställer Elajo också att leverantörer uppfyller internationella kvalitets-, säkerhets- och pålitlighetsstandarder, där det säkerställs att deras värdekedja har säkra miljöer och även de möter standardens krav.